Kariéra

Aktuálne voľné pracovné pozície

Názov pracovného miesta: Riaditeľ prevádzkového úseku

Základné informácie o pracovnom mieste:

Komplexné riadenie prevádzkového úseku v zložení oddelení:
− oddelenie bezpečnostnej ochrany a kontroly
− oddelenie letiskovej infraštruktúry
− oddelenie technického handlingu
− oddelenie dispečingu a obchodného handlingu

Miesto výkonu práce:
Letisko Poprad – Tatry

Pracovná oblasť:
Prevádzkovanie letiska

Druh pracovného pomeru:
Plný úväzok

Mzdové podmienky (brutto)
4 000,- EUR/mesiac základná mesačná mzda
do 1 000,- EUR/mesiac osobné ohodnotenie, ktoré priznáva výkonný riaditeľ

Požadované kvalifikačné predpoklady
− vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore doprava so zameraním na leteckú dopravu alebo riadenie leteckej dopravy výhodou, alebo
− vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore právo výhodou, alebo

− získané vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore zhodnom alebo príbuznom oblasti činnosti prevádzkového úseku (technické vzdelanie) výhodou.

Všeobecné požiadavky na uchádzača
− spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, dôveryhodnosť,
− občianska a morálna bezúhonnosť, rozvinuté interpersonálne zručnosti,
− znalosť cudzieho jazyka vítaná.

Kritéria odbornej spôsobilosti a špecifické požiadavky
− znalosť zákona č. 136/2004 Z. z. o letiskových spoločnostiach a zmene a doplnení zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 34/2002 Z. z., v znení neskorších predpisov, zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 213/2019 Z. z. o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov zákona,
− všeobecná znalosť zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,
− všeobecná znalosť zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
− všeobecná znalosť zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,
− všeobecné vedomosti o organizácii riadenia obchodných spoločností,
− strategické, koncepčné a analytické myslenie,
− riadiace, organizačné a rozhodovacie schopnosti,
− vízia rozvoja a fungovania prevádzkového úseku na Letisku Poprad – Tatry, a.s. a možnosti inovácie a optimalizácie.

Zoznam požadovaných dokladov
− prihláška do výberového konania,
− kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
− profesijný štruktúrovaný životopis (vrátane telefonického a e-mailového kontaktu),
− výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
− čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prihláške do výberového konania a v prílohách – požadovaných dokladoch,
− písomný súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na účely výberového konania na pracovnú pozíciu riaditeľ prevádzkového úseku.

Doplňujúce informácie
Výberové konanie bude pozostávať z nasledujúcich častí:
− 1. etapa osobný pohovor – odborné a jazykové znalosti,
− 2. etapa osobný pohovor – osobnostné predpoklady,
− 3. etapa prezentácia 30 minút – vízia rozvoja a fungovania prevádzkového úseku na Letisku Poprad – Tatry, a.s. a možnosti inovácie a optimalizácie.

Dátum a miesto podania žiadosti s požadovanými dokladmi
Termín na doručenie písomnej prihlášky do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je do 21. júna 2024 na adresu:
Letisko Poprad – Tatry, a.s.
Na letisko 100
058 98 Poprad
pod značkou „Výberové konanie na riaditeľa prevádzkového úseku – NEOTVÁRAŤ“.

Prihlásení uchádzači, ktorí spĺňajú podmienky a predložili v stanovenom termíne prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi, budú pozvaní na výberové konanie písomne alebo emailom najmenej sedem kalendárnych dní pred jeho uskutočnením, a to s uvedením dátumu, miesta a hodiny výberového konania.

V Poprade, dňa 31. mája 2024