Základné informácie

Údaje o letisku
LETISKO POPRAD – TATRY, A.S.

Na letisko 100
058 98 Poprad
IČO: 35 912 651
IČ DPH: SK 2021915621
Zápis v Obchodnom registri: Okresný súd Prešov, Oddiel: Sa, Vložka č.: 10300/P
Bankové spojenie: VÚB, a. s., pobočka Poprad
Číslo účtu: 1938238751/0200
Akcionári letiska
Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV SR)
Mesto Poprad
Mesto Vysoké Tatry
Štatutárny orgán
Ing. Patrik Františka – predseda predstavenstva

JUDr. Ján Pitoňák – člen predstavenstva
Ing. Michal Staňa – člen predstavenstva

Graf podielov

Protikorupčný program

Uznesením vlády SR č. 585/2018 z 12. 12. 2018 bola schválená Protikorupčná politika SR na roky 2019 – 2023, so zámerom zlepšiť protikorupčnú prevenciu a boj proti korupcii.

Spoločnosť Letisko Poprad – Tatry, a.s. vypracovala Protikorupčný program, do ktorého implementovala priority a ciele schválené Vládou SR v záujme vytvárania a zdokonaľovania protikorupčných opatrení.

Protikorupčný program spoločnosti Letisko Poprad – Tatry, a.s.

Profil verejného obstarávateľa

Identifikačné údaje
IČO: 35 912 651
DIČ: 2021915621
IČ DPH: SK2021915621
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s.
Číslo účtu: 1938238751/0200
Druh obstarávateľa / verejného obstarávateľa: § 9 ods. 9 písm. c) / § 8 ods. 4
Kontaktné údaje
Ing. Jana Zajoncová
e-mail: sales@airport-poprad.sk
Tel.: 052/7730036
Letisko Poprad–Tatry, a. s.
Na letisko 100
058 98 Poprad