Ochrana osobných údajov

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679

Pri výkone našej činnosti dochádza ku spracúvaniu Vašich osobných údajov. Pre našu spoločnosť Letisko Poprad-Tatry, a.s. je riadne spracúvanie Vašich osobných údajov dôležité a ich ochrana je pre nás veľmi podstatná, preto by sme Vám radi poskytli informácie týkajúce sa ich spracúvania v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 (GDPR) z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

Prevádzkovateľ určil zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov, ktorá dohliada na dodržiavanie zákonných povinností a zásad ochrany osobných údajov. Ak Vám po prečítaní tohto dokumentu bude čokoľvek nejasné alebo si nebudete niečím istí, radi Vám ktorýkoľvek pojem alebo časť tohto dokumentu vysvetlíme. Neváhajte nás teda kedykoľvek kontaktovať na emailovej adrese zodpovednej osoby gdpr@airport-poprad.sk alebo písomne na adrese prevádzkovateľa.

Letisko Poprad–Tatry, a. s.
Na letisko 100, 058 98 Poprad
IČO: 35 912 651
Kontakt na prevádzkovateľa: +421 52 776 3875, airport@airport-poprad.sk
Kontakt na zodpovednú osobu: gdpr@airport-poprad.sk
(ďalej len „prevádzkovateľ“)

Informácie, ktoré o Vás zhromažďujeme a spôsob ich využitia závisí od toho akú našu konkrétnu službu využívate u nás ako u prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ môže o Vás v papierovej alebo elektronickej forme spracúvať nasledovné osobné údaje, ktoré nám poskytnete: meno, priezvisko, titul, miesto trvalého bydliska alebo miesto prechodného pobytu, dátum narodenia, číslo OP, email, telefonický kontakt, EČV.

Na aký účel a na akom právnom základe spracúva prevádzkovateľ Vaše osobné údaje?

Identifikačné a kontaktné údaje: meno a priezvisko, adresa, dátum narodenia, miesto podnikania, IČO, DIČ, IČ DPH, číslo dokladu totožnosti (občiansky preukaz, pas či iný preukaz), telefónne číslo, emailová adresa, fakturačná adresa, Vaša funkcia v organizácii, ak zastupujete právnickú osobu. Tieto údaje spracúvame na základe zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľov v znení neskorších predpisov, zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a iných. Údaje sú u prevádzkovateľa spracovávané počas doby trvania zmluvného vzťahu a po skončení zmluvného vzťahu sa uchovávajú po dobu 10 rokov. Osobné údaje v rámci vedenia účtovníctva sú u prevádzkovateľa spracúvané po dobu 10 rokov.

Evidencia vstupov do priestorov prevádzkovateľa, ID karta – vedenie evidencie vstupujúcich osôb do priestorov prevádzkovateľa. Na základe žiadosti dotknutej osoby kedy sa jedná o predzmluvný vzťah a spracúvanie Vašich osobných údajov je nevyhnutné pre vznik zmluvného vzťahu. Vaše osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 143/1998 o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vykonávacím nariadením komisie (EÚ) 2015/1998 z 5. Novembra 2015, ktorým sa stanovujú podrobné opatrenia na vykonávanie spoločných základných noriem bezpečnostnej ochrany letectva. Pre daný účel prevádzkovateľ o Vás spracúva bežné osobné údaje po dobu 5 rokov.

Pri využívaní parkovania na základe vydanej parkovacej karty alebo povoleného vjazdu súkromných vozidiel do neverejných priestorov – jedná sa o predzmluvný vzťah a spracúvanie Vašich osobných údajov je nevyhnutné pre vznik zmluvného vzťahu. Prevádzkovateľ o Vás spracúva bežné osobné údaje po dobu 5 rokov.

Oprávnený záujem prevádzkovateľa pre účely ochrany majetku prevádzkovateľa aj bezpečnosť dotknutých osôb vo vnútorných a vonkajších priestoroch prevádzkovateľa. O umiestnení kamerového systému sú dotknuté osoby informované prostredníctvom piktogramov umiestnených na viditeľnom mieste na vstupe do monitorovaného priestoru.

Pri poskytovaní služieb cestujúcim sú o Vás spracúvané osobné údaje v softvéri dopravcu v rozsahu dokladu totožnosti, číslo letu a destinácia. Pokiaľ sa už Vaše údaje v softvéri dopravcu nachádzajú zamestnanec prevádzkovateľa je oprávnený vykonať verifikáciu údajov na základe predloženia dokladu totožnosti, cestovného dokladu. Na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2006 z 5. júla 2006 o právach zdravotne postihnutých osôb a osôb so zníženou pohyblivosťou v leteckej doprave prevádzkovateľ o Vás spracúva údaj týkajúci sa zdravotného znevýhodnenia.

Osobné údaje cestujúcich sú spracúvané v súlade so zákonom č. 143/1998 o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 o spoločných pravidlách v oblasti bezpečnostnej ochrany civilného letectva. Osobné údaje cestujúcich sú prevádzkovateľom spracúvané po dobu 5 rokov.

Sťažnosti a reklamácie sú prevádzkovateľom riešené v súlade so zákonom č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v platnom znení a zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení. Evidencia sťažností a reklamácií sa u prevádzkovateľa archivuje po dobu 5 rokov od ich vybavenia.

Na marketingové účely a propagáciu prevádzkovateľa, propagáciu služieb a zisťovanie spokojnosti so službami poskytovanými prevádzkovateľom, na zasielanie ponúk a adresnú komunikáciu s potenciálnymi zákazníkmi.

Poskytnutý súhlas na tieto účely je úplne dobrovoľný, a však je nevyhnutný, aby ste mohli byť oslovovaný s ponukami služieb. Váš akýkoľvek slobodný súhlas, ktorý jednoznačne potvrdíte svojím podpisom môžete kedykoľvek odvolať osobne, písomnou formou zaslanou do sídla prevádzkovateľa, alebo emailom na gdpr@airport-poprad.sk. Odvolanie súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založenom na súhlase pred jeho odvolaním.

Využívame služby aj ďalších sprostredkovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje iba podľa našich pokynov a pre nami stanovený účel. Aj s týmito sprostredkovateľmi sme uzatvorili zmluvu o spracúvaní osobných údajov, alebo sme zaistili, že sa títo ďalší sprostredkovatelia písomnou formou zaviazali, že budú spracúvať osobné údaje v súlade s GDPR.

Kategória príjemcov:

• dodávateľ účtovných služieb
• dodávatelia IT technológií a bezpečnostných technológií, správca webových stránok, správca databázy mailových kontaktov a súhlasov, ďalšie príslušné podpory a súvisiace služby
• poisťovne
• dopravcovia
• cestovné kancelárie
• orgány štátnej správy a verejnej moci, súdy, orgány činné v trestnom konaní, exekútori, notári
• daňoví poradcovia, audítori
• sťažovateľ a iné osoby, ktorých sa sťažnosť týka
• účastníci konania
• a iné subjekty, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva zo zákona

Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín.

Vaše osobné údaje uchováva prevádzkovateľ po dobu trvania zmluvného vzťahu so Sprostredkovateľom/objednávateľom a po jeho ukončení do vysporiadania všetkých záväzkov plynúcich či súvisiacich s ním, prípadne do doby kým pominie oprávnený záujem na ich spracúvaní. Ak prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe súhlasu, Vaše osobné údaje ním budú na daný účel spracúvané po dobu platnosti tohto súhlasu alebo do doby, než súhlas odvoláte. Pri nakladaní s osobnými údajmi aplikuje prevádzkovateľ princíp minimalizácie, čo znamená, že len čo uplynie doba, počas ktorej je povinný uchovávať osobné údaje, okamžite Vaše osobné údaje anonymizuje z databáz a informačných systémov.

Na základe písomnej žiadosti, ktorá je umiestnená tu:

• Žiadosť dotknutej osoby na uplatnenie jej práv – zamestnanec >>>
• Žiadosť dotknutej osoby na uplatnenie jej práv – cestujúci, zmluvný partner, návšteva >>>

ste oprávnený si u prevádzkovateľa uplatniť nasledovné:

• Odvolať súhlas – v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky na adrese zodpovednej osoby, písomne na adrese prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.

• Právo na prístup – máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

• Právo na opravu – prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

• Právo na výmaz (na zabudnutie) – máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

• Právo na obmedzenie spracúvania – za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

• Právo na prenosnosť údajov – za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

• Právo namietať – máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

• Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.skhttps://dataprotection.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

Prevádzkovateľ poskytne dotknutej osobe informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe jej žiadosti do jedného mesiaca od doručenia žiadosti.

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania.

Poskytované informácie dotknutej osobe – zamestnanec >>>